2021 június 18, péntek

…levelét megírta…

Született egy levél, ami elég súlyos tényekent közöl a Síp utca uraival. Vajon megint elkezdődik a problémák elkendőzése? Tesznek-e jogi lépéseket azok után, hogy két vizsgálat – ebből az egyik a Mazsihisz vizsgálata – is szabálytalanságokat talált? Vagy felülünk most is a BKV buszra?

A teljes levél:

Tisztelt Elnök úr! Olvastam a Miskolci Zsidó Hitközségnek irt nyílt levelét. Abban a levélben felszólította Hitközség tagjait, ha konkrét vádjaik vannak Markovics Zsolt személyével kapcsolatban, akkor azt jelezzük a MAZSIHISZ felé.

Jelen levelemmel ezt teszem.

Markovics Zsolt, mint rendszergazda a mai napon kitiltott a Miskolci Zsidó Hitközség Messenger csoportjából, indoklás nélkül. Valószínű ok, hogy a 2020. október 18-i közgyűlés óta folyamatos konfliktusom van Grósz Endre alelnökkel a szabálytalan gazdálkodással kapcsolatban.

Szabálytalan gazdálkodás miatt kértem Kunos Péter úr és ezen keresztül a Mazsihisz belső vizsgálatát, amely megerősítette, hogy a Hitközség 2019 évi gazdálkodása és az elfogadott pénzügyi beszámoló nem valós.

Ugyan csak volt a Hitközség felkérésére egy független, külső könyvvizsgálat, amely az Önök által elkészített jelentés hasonlóan rögzítette többek közt, hogy “… a könyvelő cég azt az utasítást kapta, hogy az EMMI-től kapott jelentős összegű támogatást ne szerepeltessék benne….”

Megjegyzem ez több mint 200 millió Ft évente. …

A fentebb részletezett megállapítások alapján a Hitközség 2019 évi egyszerűsített éves beszámolója a számviteli alapelvek többségét megsértette.

Én, mint Hitközség számvizsgáló bizottságának ma már sajnos csak egyetlen tagja próbálom a szabálytalanságokat felszámolni Hitközségünk gazdálkodásában. Sajnos nem sok sikerrel, még az Önök bevonása se javított a helyzeten. Nekem jelen helyzetben megítélésem szerint egyetlen járható lehetőségem maradt, a Miskolci Zsidó Hitközség nyilvánosságához való fordulás. Bejegyzéseimet bármikor vissza lehet nézni, abban nincs személyeskedés csak a tények. Markovics Zsolt a csoportból való kizárással, átgondoltalanul megpróbál elzárni a nyilvánosságtól.

Legszomorú ebben, hogy Markovics Zsolt, mint Hitközség vallási elöljárója, rabbihoz méltatlanul ahelyett, hogy a feszültségeket csökkenteni próbálná, az ilyen és ehhez hasonló cselekedeteivel még növeli is. Ráadásul Markovics Zsolt ezen cselekedete csak még inkább megerősít abban és nem csak engem, ha nem a nyilvánosság nem elkötelezett részét, hogy valami nagyon nagy baj van Miskolcon, mert nem felszámolni akarják a gazdálkodásban felmerült szabálytalanságokat, hanem azokat szóvá tevőknek ily módon akarják befogni a száját.

Hivatkozva a levelére a hitélet fontos, de teszem hozzá tisztességes gazdálkodás mellett, márpedig itt Miskolcon van ezzel gond, mint, ahogy a két független vizsgálat rögzítette is. Meggyőződésem, hogy Mazsihiszen belül ilyen problémákra most nincs szükség. Márpedig, hogy Kunos úr, mikor a vizsgálat elvégzésénél segítséget kértem Tőle, mondta, hogy a vidéki hitközségeknél lévő szabálytalanságok is előbb utóbb a Mazsihisz fejére hullnak vissza.

Üdvözlettel, Princz András

Btk. 396. § Költségvetési csalás

396. § (1) Aki

a) költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy a valós tényt elhallgatja,

b) költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, vagy

c) költségvetésből származó pénzeszközöket a jóváhagyott céltól eltérően használ fel,

és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a költségvetési csalás nagyobb vagyoni hátrányt okoz, illetve

b) az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési csalást bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

(3) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a költségvetési csalás jelentős vagyoni hátrányt okoz, vagy

b) a nagyobb vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

(4) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a költségvetési csalás különösen nagy vagyoni hátrányt okoz, vagy

b) a jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

(5) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a költségvetési csalás különösen jelentős vagyoni hátrányt okoz, vagy

b) a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

(6) Az (1)-(5) bekezdés szerint büntetendő, aki a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvényben, valamint a felhatalmazásán alapuló jogszabályban megállapított feltétel hiányában vagy hatósági engedély nélkül jövedéki terméket előállít, megszerez, tart, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, és ezzel a költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz.

(7) Aki költségvetésből származó pénzeszközökkel kapcsolatban előírt elszámolási, számadási, vagy az előírt tájékoztatási kötelezettségének nem vagy hiányosan tesz eleget, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használ fel, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(8) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki az (1)-(6) bekezdésében meghatározott költségvetési csalással okozott vagyoni hátrányt a vádirat benyújtásáig megtéríti. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

(9) E § alkalmazásában

a) költségvetésen az államháztartás alrendszereinek költségvetését – ideértve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetését és az elkülönített állami pénzalapokat -, a nemzetközi szervezet által vagy nevében kezelt költségvetést, valamint az Európai Unió által vagy nevében kezelt költségvetést, pénzalapokat kell érteni. Költségvetésből származó pénzeszköz vonatkozásában elkövetett bűncselekmény tekintetében a felsoroltakon kívül költségvetésen a külföldi állam által vagy nevében kezelt költségvetést, pénzalapokat is érteni kell;

b) vagyoni hátrány alatt érteni kell a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség nem teljesítése miatt bekövetkezett bevételkiesést, valamint a költségvetésből jogosulatlanul igénybe vett vagy céltól eltérően felhasznált pénzeszközt is.

A költségvetési csalás tényállásának megalkotásakor a 2011. évi LXIII. törvény az alábbi bűncselekményeket vonta össze:

– bevételi oldalon: adócsalás, munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás, visszaélés jövedékkel, csempészet, ÁFA-ra elkövetett csalás, illetve a csalás minden olyan esete, amely a költségvetés sérelmével jár;

– kiadási oldalon: jogosulatlan gazdasági előny megszerzése, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a csalás minden olyan esete, amely a költségvetés sérelmével jár.

A tényállás mind a befizetési kötelezettségek, mind pedig az e szakaszhoz fűzött értelmező rendelkezésben felsorolt bármely költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában tanúsított megtévesztő magatartást büntetni rendeli.

Az (1) bekezdésben meghatározott elkövetési magatartások:

– a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában mást tévedésbe ejtés, tévedésben tartás, valótlan tartalmú nyilatkozatot tétele, vagy a valós tényt elhallgatása,

– költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos kedvezményt jogtalanul igénybevétele, vagy

– költségvetésből származó pénzeszközöknek a jóváhagyott céltól eltérően felhasználása.

A törvény új elkövetési magatartásként iktatja be a költségvetési befizetési kötelezettséggel kapcsolatosan, illetve a költségvetésből származó pénzeszközökről valótlan tartalmú nyilatkozat megtételét, annak érdekében, hogy egyértelművé tegye, miszerint az adóbevallás vagy beszámolási kötelezettség elektronikus formában történő teljesítése során megtett valótlan adatszolgáltatással elkövetett megtévesztés is e cselekmény alá értendő. Szükséges ez azért is, mert a vagyon elleni bűncselekmények körében az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás meghatározásával elválik egymástól a technikai eszköz útján, vagy gépi adatfeldolgozás befolyásolásával elkövetett csalás, a hagyományos értelemben vett, más személy megtévesztését feltételező csalástól.

A tényállás (6) bekezdése fedi le a korábbi jövedékkel visszaélés elkövetési magatartásait.

A költségvetési csalás (1)-(6) bekezdése eredmény bűncselekmény, eredményként nem a kár, hanem a vagyoni hátrány szerepel, amelyhez értelmező rendelkezés is tartozik. A büntetési tételek igazodnak a vagyon elleni bűncselekmények értékhatárhoz igazodó büntetéseihez. A tényállás alapesetben azokat a magatartásokat rendeli büntetni, amikor a vagyoni hátrány a százezer forintot meghaladja, de az ötszázezer forintot nem. A kis súlyú, „bagatell” jellegű adóra, jövedéki adóra, vámra elkövetett csalások, szubvenciós csalások jelenleg sem büntetendők, a törvény ezen nem kíván változtatni.

A (7) bekezdéssel megállapított tényállás kisegítő jellegű, a támogatások átláthatósága érdekében biztosít büntetőjogi védelmet a költségvetésből származó pénzeszközökkel kapcsolatosan tájékoztatási kötelezettség elmulasztása vagy hiányos, illetve nem valós adatokkal történő teljesítésével szemben. Aminek az a rendeltetése, hogy a költségvetésből származó pénzeszközöket megfelelően, célhoz kötötten használják fel, és azt valós tartalmú okiratokkal bizonyítsák is.

Az elkövetési magatartás a jogszabályban vagy szerződésben előírt elszámolási, számadási vagy tájékoztatási kötelezettség elmulasztását, hiányos megtételét, vagy ennek során valótlan tartalmú nyilatkozat megtételét, illetve ezzel összefüggésben valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okirat felhasználását rendeli büntetni. A tájékoztatási kötelezettség értelemszerűen a pénzeszközhöz kapcsolódik, nem vonható e körbe a projekt forrásának feltüntetésére vonatkozó kötelezettség.

A törvény a (7) bekezdésben maghatározott bűncselekmény büntetési tételén enyhít, tekintettel arra, hogy ez kisegítő jellegű tényállás. A büntetés mértéke így illeszkedik megfelelően, súlya szerint a költségvetés védő tényállás rendszerébe, továbbá ez a leszállás összhangot teremt az egyéb okirattal visszaélésekkel megvalósított bűncselekmények fenyegetettségével.

A törvény a költségvetési csaláshoz kapcsolódó, a büntetés korlátlan enyhítésére okot adó körülményt a hatályos rendelkezéssel egyezően állapítja meg, miszerint annak minősül a cselekménnyel okozott vagyoni hátránynak a vádemelésig történő megfizetése. A törvény nem változtat a korlátlan enyhítés alkalmazását kizáró okon, vagyis ha a cselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követték el.

A törvény változtatás nélkül átveszi a költségvetési csaláshoz kapcsolódó értelmező rendelkezéseket, azaz felsorolja azokat a költségvetéseket, amelyek a költségvetési csalással sérthetőek, továbbá megadja a vagyoni hátrány fogalmát, amely a költségvetési csalás esetében tágabb értelemben használandó, mint a Záró Részben meghatározott vagyoni hátrány fogalom.

HASONLÓ CIKKEK

Nem minden arany az acélvárosban

Lassan közeleg a hitközségi választás miskolcon, többekben felmerült a kérdés: ki választ, és kit választanak? Miskolc speciálisan az az...

Válasz egy kérdésre

Olvassátok csak végig a Miskolci csodarabbi ömlengését. Mi válaszolunk: MERT NEM ÚGY ÉLSZ!

Ki tartja el a Mazsihiszt?

Folytatjuk a számok világában tett utazásunkat. Jelen írásunkban azt mutatjuk be, hogy miből is élnek és gazdálkodnak a Síp utcai fiúk. Az...

HÍREK

De ciki

https://www.azesz.com/2021/06/15/sabeszkor-temetobe/ Nem csodálkozunk már semmin. Most például ezen. ORZSE hallgató sábeszi temetőlátogatást vezet. Igazából nincs...

A Rumbach baki

Átadták a Rumbach zsinagógát. Tényleg csodálatos lett, tagadhatatlan. A megnyitón ott volt a vallásos elnök, a térítő rabbi, a...

Tiszaeszlár

A Mazsihisz 2020-as beszámolójában ódákat zengenek a temetőkről. Amúgy is azt teszik, szerintük ők aztán nahát, és amúgy is...

Kőszegi kamuhitközség

Sok hitközség van hazánkban, de van egy, a kőszegi, ami kifejezetten a kamu vonalra ült rá, illetve a megélhetési zsidóskodásra.

A jelentés mögött

Nagyon érdekes a Mazsihisz 2020-ról szóló gazdasági jelentése. Hurrá hangulat, optimizmus és ego a köbön. Szépen végigvesszük a tételeket, ma a Vidéki...